Význam jednotlivých čísel

Možno aj Vám sa stáva ako mne, že “náhodou” zbadáte číslo alebo sa číslo opakuje počas celého dňa.  Niektoré čísla sa spájajú  s ľuďmi, ktorých možno počas dňa stretneme a môžu nás aj upozorňovať dopredu na niečo.  Tieto “náhodné” čísla som nepovažovala za podstatné. V danej situácii mi pomohli správne zareagovať a predišla som viacerým nepríjemnostiam. Reč čísel je ako reč Bohov. 😛

Význam jednotlivých čísel (všeobecne) – (0 – 90)

číslo 1 predstavuje začiatok, prapôvod a vzťahuje sa na ľudí, ktorí tvrdošijne idú za svojím cieľom. Sú veľmi výbojní, niekedy až bezohľadní k ľuďom. Jednotka teda znázorňuje šplhúňov, ktorí sú vždy pripravení do útoku, ak ide o ich záujem.

Číslo 2 – celkom podľa matematického poňatia – znamená rozmnoženie, pohyb hore, prírastok. Je teda číslom ľudí, ktorí stále dúfajú v úspech. Ale viera, nádej, či dôvera týchto ľudí sa rýchlo zmení v nenávisť a útočnosť, ak si myslia, že sú zneužití. Dvojku prisudzujeme aj tým, čo všetko začínajú s veľkým elánom a nadšením, ale po vychladnutí prvého zápalu hneď aj prestanú. Potom sa zvyčajne utiahnu do ústrania a rámec všedného života už neprekročia.

Číslo 3 je znamením kresťanských cností: viery, nádeje a lásky. Ale toto číslo má význam aj v láske. Tri ruže dostáva milovaná bytosť. Preto trojke patrí vo veľkej rodine čísel osobitné postavenie. Prisudzujeme ju ľuďom, ktorí sa nepokúšajú vybočiť z bežného života, cenia si prácu, statočnosť, ale nemajú veľmi vysoké ciele. Je to teda číslo striedmych ľudí, ktorí si budujú život na pevnom základe. Títo ľudia sú málokedy sentimentálni. Trojka symbolizuje skutočnosť každodenného života.

Číslo 4 nepatrí medzi obľúbené čísla. Predstavuje nehodu, pád predpokladaných úmyslov a spojení.. Je symbolom rôznych živlov, a preto vzbudzuje obavy.

Číslo 5 pripisujeme tvorivému človeku a označuje sa ním plodnosť. Zväčša patrí umelcom, ľuďom, ktorí veľa tvoria, ľahko dokončievajú svoje diela a obohacujú duševný život ľudstva.

Číslo 6 už od najstarších čias pokladajú za dobré číslo. Symbolizuje splnené túžby, vyrovnanosť, hlboký zmier, spokojnosť a pokoj. Je číslom úrody a ľudí, ktorí dokončili svoju životnú prácu dobre alebo hoci aj s menším úspechom, ale životná cesta ich vždy doviedla k zaslúženému odpočinku a mieru.

Číslo 7 znamená pokoj po hlučnom a rušnom tvorení, práci. Sedmička prináša prestávku po skončení diela a pred začatím diela nového.

Číslo 8 sa skladá z dvoch núl nad sebou. Zdanlivo je teda dvojitým záporom a dva zápory sa v matematike rušia. Preto sú kladom. Osmička je dobrým číslom a znamená niečo kladné. Prisudzujeme ho vynálezcom, technikom, bádateľom a objaviteľom, ktorí idú za cieľom vytrvalo a sústredene tak dlho, kým ho dosiahnu. Patrí teda géniom, ktorí menia silu svojho podvedomia v realitu.

O 9 platí približne to, čo vieme o trojke. Je číslom tvorenia a symbolizuje splnenie plánov, dosiahnutie veľkých úspechov. Je číslom matiek, ktoré nosia v tele svoj plod. Je základom budúceho bytia, klíčenia, znakom rozvíjajúcej sa budúcnosti.

Číslo 0 znamená nič. Je preto znamením beznádeje a rezignácie. Je negáciou a najnižším bodom. Znamená koniec a patrí ľahostajným ľuďom, ktorí nemôžu nič získať, ani nič stratiť.

Číslo 10 je znakom šťastia. Je to spojenie jednotky a nuly. Vysvetľuje sa, že rozhodnosť, ktorú má jednička, vyváži starosť, ktorú prináša nula, a tak sa utvorí most cez všetky priepasti a iné prekážky a vedie k cieľu. A tým sa teda nebezpečenstvo zmení na záchranu. Práca prináša zisk a všetko zlé vyústi v dobré. Nepatrí nikomu, a predsa všetkým, lebo je číslom úspechov a možností.

Číslo 11 je znamením neistoty. Ak je spojené s inými číslami, môže znamenať klad, ale aj silný zápor. Nie je to teda jednoznačné áno, ani nie.

Číslo 12 znamená istotu. Môže priniesť koniec, trvalý, definitívny, alebo koniec pred novým začiatkom. V dvanástke je i nešťastné znamenie štvorky, ale je v nej aj jednotka a dvojka, ktoré spolu dávajú číslo 3.

Číslo 13 má osobitný význam. Od nepamäti ho pokladáme za nešťastné číslo, ale vždy to tak nemusí byť. Je súčtom šestky a sedmičky, ktoré rušia jej zlý účinok.

Číslo 14 znamená vzostup, pobyb do výšky a cez nedostatky vedie vždy k niečomu dobrému.

Číslo 15 je číslom Venuše. Podľa starého výkladu spája v sebe život a smrť alebo aj deň a noc. Predstavuje silu. Je aj číslom ľudí, ktorí síce začínajú s nadšením, ale čoskoro sa unavia. Ďalej je to číslo stúpania a klesania. Znázorňuje osud bohatý na zmeny.

Číslo 16 znamená chudobu, núdzu. Pripisuje sa ľuďom, ktorí chcú násilne prekonať nepriazeň osudu. Sú to ľudia, ktorí celkom neklesnú, ale ani vrchol nikdy nedosiahnu. Symbolizuje prerušovanie. Je brzdou šťastia aj pre stále dúfajúcich, lebo im ukazuje také nové cesty, ktoré ich nikdy nedovedú k úspechom.

Čísla 17, 18, 19, 20 a 21 sú len mostami od jednej sily k druhej.

Číslo 17 symbolizuje jar má prívlastok „panenské“.

Číslo 18 rúca až k úplnému zničeniu.

Číslo 19 značí bezprostrednú prítomnosť.

20 sa skladá z dvojky a nuly.. Väzba dvojky ruší nič a ľahostajnosť.

Číslom 21 označujeme pokoj. A niekedy aj dokonalosť alebo aspoň snahu. Obe sú však rušené a brzdené. Je to teda číslo, ktoré predstavuje prekážky.

Číslo 22 zobrazuje zlosť, mrzutosti a nepokoje, ktoré priťahujú, alebo odpudzujú a prudko menia náladu. Nepozná harmóniu, ruší rovnováhu a nikdy neprináša vyrovnanie.

Číslo 23 symbolizuje vecnosť, teda vecného a striedmeho človeka. Nenaznačuje však len dobro, ale na prechodný čas priťahuje aj hrozby. Tie však odídu tak, ako prišli, ale zanechávajú po sebe škody.

Číslo 24 znamená sklamanie bezprostredne pred splením cieľa, stavia do cesty prekážky, býva predzvesťou rozličných nepríjemností.

Číslo 25 prisudzujeme ľuďom ľahkoverným, málo logickým, ktorí sa zväčša riadia iba svojím inštinktom, pravda, na svoju škodu.

Číslo 26 je číslom osudu. Dávame ho ľuďom s pevnými zámermi, vyhranenými požiadavkami, pôžitkárom. Ľuďom, ktorí vytrvalo bojujú o úspech, pritom sa neohliadajú na iných. Ide o eruptívne charaktery, ktoré v záujme vlastných výhod lámu akýkoľvek odpor.

Číslo 27 dávame ľuďom so skrytými, ešte neodhalenými a nevyužitými schopnosťami.

Číslo 28 znamená nezlomnú vôľu a energické sledovanie určeného cieľa.

Číslo 29 prisudzujeme utrápeným ľuďom.

Číslo 30 znamená úplné odriekanie sa a stratu majetku.

Číslo 31 je opakom trinástky. Aj význam má iný. Svedčí o dôverčivosti a o zdravých ľuďoch, ktorí vďaka svojej usilovnosti niečo v živote dosiahnu.

Číslo 32 znamená veľký úspech, úspešné prekonávanie všetkých prekážok a problémov v živote, splnenie životného sna.

Číslo 33 symbolizuje omyl a klam tak v priaznivom, ako aj v nepriaznivom smere. Znamená to, že predpoklad nebol správny, človek sa zmýlil, skutočnosť je niekedy lepšia, inokedy zasa horšia.

Číslo 34 znamená dočasný úspech, po ktorom zvyčajne nadíde sklamanie.

Číslo 35 dávame reálnemu človeku, ktorý si dobre uvedomuje skutočnosť. Ak sleduje určitú myšlienku, stretne sa s úspechom. Je číslom rozumného človeka, ktorý sa poučil zo svojich skúseností, preorientoval sa, získal dobrý rozhľad a naučil sa veciam dobre rozumieť.

Číslo 36 má vo svojom jadre štvorku a prekvapuje pohromami.

Číslo 37 dávame ľuďom, ktorí sa podujímajú vykonať veľké činy. Ak sa aj vysilení zrútia, znova sa rýchlo postavia na nohy. Títo ľudia sú veľmi šťastí iba vtedy, ak dosiahnu svoj cieľ. No zvyčajne sa usilujú ísť ešte ďalej, aby dosiahli viac, ako si vytýčili.

Číslo 38 znamená nebezpečenstvo, ktoré postihne predovšetkým majetok.

Číslo 39 symbolizuje rýchly vzostup. Tento pohyb nahor však nevedie k spokojnosti a šťastiu, ale v konečnom dôsledku k rozčarovaniu.

Číslo 40 zoslabuje dôsledky sklamania, prináša nečakanú pomoc, ktorá nahradí všetko nepríjemné. Je to aj číslo zmierenia.

Číslo 41 znamená nedostatočný úspech. Je to skôr negatívne číslo.

Číslo 42 je opakom čísla 24. Prisudzujeme ho ľuďom, ktorí na svojej priamej ceste nezažijú nijaké sklamanie.

Číslo 43 upevňuje a stabilizuje dosiahnutý úspech.

Číslo 44 sa skladá z dvoch negácií, ktoré sa podľa matematických zákonov rušia a tvoria klad. Preto je to číslo priaznivé a predstavuje pozitívne riešenie.

Číslo 45 ukazuje obrat zlého k dobrému. Príčiny, ktoré vyvolávajú nepríjemnosti, starosti a mrzutosti, doznievajú v zmenách k lepšiemu.

Číslo 46 symbolizuje koleso života. Znamená, že hneď ide hore a hneď zasa dole. Ale vždy sa vráti k dobrému.

Číslo 47 hovorí o zmenách. Terajšie a budúce veci sa zmenia a z dôležitých príčin vznikajú iné, hoci nie vždy priaznivé životné podmienky.

Číslo 48 je negácia, ktorá často pôsobí dojmom prechodného pokoja, ale napokon predsa len zostáva negáciou.

Číslo 49 hovorí o obetiach, ktoré žiada sám život, lepšie povedané osud a pre ktoré si neúprosne príde.

Číslo 50 je číslom inštinktov. Znamená zoslabenie pudov a životných impulzov.

Číslo 51, 52, 53, 54 sú obrátenými číslami, znázorňujúcimi hodnoty 15, 25, 35 a 45. Teda aj ich význam je opačný ako u predchádzajúcich čísel.

Číslo 55 znamená zdvojenie nám neznámych síl, ktoré sa prejavia nečakane, náhle a môžu priniesť práve tak úspech, ako aj škodu.

Číslo 56 predstavuje šťastný životný inštinkt, ten prepotrebný cit, ktorý nás núti, aby sme konali práve tak, ako budeme konať.

O čísle 57 možno povedať, že symbolizuje nebezpečenstvo pre dva životy. Tie však bývajú zväčša iba ohrozené. Zničený býva obyčajne život tretí.

Číslo 58 je zasa číslom rôznych nehôd, ktoré sa spočiatku skrývajú, pretvarujú, „balia“ do úspechu, ale neskoršie predsa len ohromia nešťastím.

Číslo 59 je znakom víťazstva, ktoré nielenže sme vôbec nečakali, ale často sme si ho ani nezaslúžili.

Číslo 60 je veľmi podivné. Znamená minulosť kypiacu životom, ktorá prešla do tichej, neúčastnej a apatickej prítomnosti. To číslo prisudzujeme otupeným a skostnateným ľuďom, ktorí už nečakajú nijakú zmenu, zážitok a nemajú už síl o niečo bojovať.

Číslo 61 je záporné. Znamená iba neúspešné úsilie, márne naháňanie sa, prácu bez akýchkoľvek priaznivých výsledkov.

Číslo 62 a 63 sú opakom – aj vo význame – čísel 26 a 36.

Čísla 64 a 65 sú zase opakom čísel 46 a 56. Preto je aj ich výklad celkom opačný.

Číslo 66 predstavuje plodný rozvoj, ktorý je však ohrozený, obklopený nebezpečenstvom.

Číslo 67 sa významovo skladá z minulosti a prítomnosti. Keďže minulosť zožala plody ako prvá, môže sa teraz prítomnosť dosť nerušene a pohodlne utvárať.

Číslo 68 je symbolom dobrého zdravia a života. Znamená rovnováhu, šťastie, pokoj a bezstarostnosť.

Číslo 69 obsahuje lúčenie. Toto lúčenie však nemusí mať iba zlé následky, ale neskoršie môže vyústiť aj do pocitov šťastia.

Číslo 70 je číslom samoty a túžby. Patrí samotárom, čo nemôžu nájsť a nenájdu človeka, ku ktorému by cítili náklonnosť.

Číslo 71 symbolizuje dobrú a šťastnú budúcnosť.

Číslo 72 prisudzujeme veľmi nadaným ľuďom.

Číslo 73 predznačuje človeku veľkú výkonnosť v budúcnosti a veľa úspechov.

Číslo 74 signalizuje nové zážitky a zmeny v povolaní a v zárobkových možnostiach.

Číslo 75 a 76 sú opakom čísel 57 a 67. Preto aj ich význam pre vykladanie osudu človeka je opačný.

Číslo 77 predstavuje rovnako ako štrnástka vzostup a úspech.

Číslo 78 symbolizuje vratký, nestály úspech.

Číslo 79 označuje tmavé kontúry, bezvýslednú námahu a neúspechy.

Číslo 80 znamená prírastok v akejkoľvek oblasti ľudskej činnosti. Vzrastá bohatstvo, rastú úspechy. Osemdesiatka je symbolom niečoho dobrého, čo zákonite prejaví bez ohľadu na veľkosť prekážok a nebezpečenstva.

Číslo 81, 82, 83, 84, 85, 86, a 87 súvisia s opačnými číslami, t.j. s 18, 28, 38, 48, 58, 68 a 78. Je tu iba jediný rozdiel. To, čo sa u prvých čísel vzťahuje na minulosť, platí tu pre budúcnosť – a obrátené.

Číslo 88 sa skladá z dvoch osmičiek a znamená hlbokú márnosť všetkých nádejí. Toto číslo predstavuje negáciu, proti ktorej je človek celkom bezmocný.

Číslo 89 symbolizuje príjemné prekvapenie. Obsahovo je predzvesťou udalostí, ktoré prichádzajú neočákavane, prinášajú radosť, šťastie a spokojnosť.

Číslo 90 je číslom ticha, mlčania. Znamená aj zriekanie sa toho, čo sme mali veľmi radi, privoláva teda stratu a osamelosť. Ale zásadne to nie je zlé číslo, lebo nezriedka prináša koniec neistoty, bôľnych úvah, trápenia a nastoľuje pokoj.

Reklamy

4 komentáre

  1. ja mam numerologiu velmi rada a toto je pekne zhrnutie aj inych cisel 🙂

  2. ani jedno s tych cisel vam neprinesie stastie,pokial vamho nevylosuju v loterii.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: